1-(2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one

1-(2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one