4-[(Z)-2-cyano-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzoic acid

4-[(Z)-2-cyano-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzoic acid