6-Methylbenzo[c]phenanthrene

6-Methylbenzo[c]phenanthrene