3-Methylbenzo[c]phenanthrene

3-Methylbenzo[c]phenanthrene