6-CHLORO-2-(6-CHLORO-4-METHYL-3-OXO-BENZOTHIOPHEN-2-YLIDENE)-4-METHYL-BENZOTHIOPHEN-3-ONE

6-CHLORO-2-(6-CHLORO-4-METHYL-3-OXO-BENZOTHIOPHEN-2-YLIDENE)-4-METHYL-BENZOTHIOPHEN-3-ONE