2-(Trimethoxysilyl)ethylphenylsulfonylazide

2-(Trimethoxysilyl)ethylphenylsulfonylazide