Sodium 2,5-dichloro-3-nitrobenzoate

Sodium 2,5-dichloro-3-nitrobenzoate