1-ethenyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium methyl sulfate

1-ethenyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium methyl sulfate