phenol- ethenylbenzene(1:1)

phenol- ethenylbenzene(1:1)