ethyl 5-[(chloroacetyl)amino]-4-cyano-3-methylthiophene-2-carboxylate

ethyl 5-[(chloroacetyl)amino]-4-cyano-3-methylthiophene-2-carboxylate