hydrogen 3-({[4-([4-(diethylamino)phenyl]{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-2-methylphenyl}methylene)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)ammonio}methyl)benzenesulfonate

hydrogen 3-({[4-([4-(diethylamino)phenyl]{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-2-methylphenyl}methylene)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)ammonio}methyl)benzenesulfonate