2-[(2-{bis[2-(octadecanoyloxy)ethyl]amino}ethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl octadecanoate- dimethyl sulfate(1:1)

2-[(2-{bis[2-(octadecanoyloxy)ethyl]amino}ethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl octadecanoate- dimethyl sulfate(1:1)