4-butyl-4-(hydroxymethyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione

4-butyl-4-(hydroxymethyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione