1,2-dichloro-4-(4-nitrophenoxy)benzene

1,2-dichloro-4-(4-nitrophenoxy)benzene