(1r,5s)-9-methoxy-3-methyl-9-phenyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonane 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate(1:1)

(1r,5s)-9-methoxy-3-methyl-9-phenyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonane 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate(1:1)