6-Chloro-3-(hydroxymethyl)benzoxazol-2(3H)-one

6-Chloro-3-(hydroxymethyl)benzoxazol-2(3H)-one