1-(4-Methoxyphenyl)-2-propyn-1-one

1-(4-Methoxyphenyl)-2-propyn-1-one