2-Chloro-5-(4-chlorophenoxy)-4-dimethylaminobenzenediazonium tetrachlorozincate (2:1)

2-Chloro-5-(4-chlorophenoxy)-4-dimethylaminobenzenediazonium tetrachlorozincate (2:1)