1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone

1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone