iron(3+) tris(2-oxo-1-phenylhydrazinolate)

iron(3+) tris(2-oxo-1-phenylhydrazinolate)