2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-

2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-