2-[methyl-[2-(phenylcarbamoyloxy)ethyl]amino]ethyl N-phenylcarbamate

2-[methyl-[2-(phenylcarbamoyloxy)ethyl]amino]ethyl N-phenylcarbamate