1,3,3-TRIMETHYL-2-[[METHYL[4-(PHENYLAZO)PHENYL]HYDRAZONO]METHYL]-3H-INDOLIUM METHYL SULFATE

1,3,3-TRIMETHYL-2-[[METHYL[4-(PHENYLAZO)PHENYL]HYDRAZONO]METHYL]-3H-INDOLIUM METHYL SULFATE