2-(4-Methylphenoxy)-1-(2-phenylethoxy)ethanol

2-(4-Methylphenoxy)-1-(2-phenylethoxy)ethanol