2-[4-[1,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1-(4-SULFOPHENYL)-4H-PYRAZOL-4-YLIDENE]BUT-2-ENYLIDENE]-3-ETHYL-2,3-DIHYDROBENZOXAZOLE-5-SULFONIC ACID

2-[4-[1,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1-(4-SULFOPHENYL)-4H-PYRAZOL-4-YLIDENE]BUT-2-ENYLIDENE]-3-ETHYL-2,3-DIHYDROBENZOXAZOLE-5-SULFONIC ACID