2-[2-[4-[(2-CYANOETHYL)METHYLAMINO]PHENYL]VINYL]-1,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM TRICHLOROZINCATE

2-[2-[4-[(2-CYANOETHYL)METHYLAMINO]PHENYL]VINYL]-1,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM TRICHLOROZINCATE