4-Oxazolidinone, 3-ethyl-5-[(3-ethyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-

4-Oxazolidinone, 3-ethyl-5-[(3-ethyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-