N-(2-(Diethylamino)ethyl)-p-nitrobenzamide hydrochloride

N-(2-(Diethylamino)ethyl)-p-nitrobenzamide hydrochloride