ethyl [2-(2-methoxyphenyl)hydrazinyl](oxo)acetate

ethyl [2-(2-methoxyphenyl)hydrazinyl](oxo)acetate