4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2h-pyran-2-one

4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2h-pyran-2-one