9-ethyl-5'-methoxyspiro[7-azatricyclo[5.3.1.03,8]undecane-4,2'-indol]-3'(1'h)-one

9-ethyl-5'-methoxyspiro[7-azatricyclo[5.3.1.03,8]undecane-4,2'-indol]-3'(1'h)-one