{[3-(4-methoxyphenoxy)-4-oxo-4H-chromen-7-yl]oxy}acetonitrile

{[3-(4-methoxyphenoxy)-4-oxo-4H-chromen-7-yl]oxy}acetonitrile