1-[2-(4-benzylphenoxy)ethyl]pyrrolidine

1-[2-(4-benzylphenoxy)ethyl]pyrrolidine