1-Chloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene

1-Chloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene