1-Methyl-4-nitroso-5-phenylimidazole

1-Methyl-4-nitroso-5-phenylimidazole