1-Fluoro-4-(2-propynylsulfonyl)benzene

1-Fluoro-4-(2-propynylsulfonyl)benzene