2-[3-(4-chlorophenyl)propyl]pyridine

2-[3-(4-chlorophenyl)propyl]pyridine