2-[3-(2-chlorophenyl)propyl]pyridine

2-[3-(2-chlorophenyl)propyl]pyridine