6-METHOXY-3-METHYL-2-[3-METHYL-3-(4-NITROPHENYL)TRIAZEN-1-YL]BENZOTHIAZOLIUM METHYL SULPHATE

6-METHOXY-3-METHYL-2-[3-METHYL-3-(4-NITROPHENYL)TRIAZEN-1-YL]BENZOTHIAZOLIUM METHYL SULPHATE