p-Ethylmethylaminoazobenzene

p-Ethylmethylaminoazobenzene