3-(Ethylimino)-2-methyl-N-(o-tolyl)-3H-phenoxazin-7-amine

3-(Ethylimino)-2-methyl-N-(o-tolyl)-3H-phenoxazin-7-amine