n,n-diethylhydroxylamine;[dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane; dioxosilane; 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane

n,n-diethylhydroxylamine;[dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane; dioxosilane; 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane