2-(6-methoxy-1,3-benzoxazol-2-yl)-1,3-dimethyl-1h-3,1-benzimidazol-3-ium methyl sulfate

2-(6-methoxy-1,3-benzoxazol-2-yl)-1,3-dimethyl-1h-3,1-benzimidazol-3-ium methyl sulfate