adenosine, 5'-o-[hydroxy[[hydroxy[[(3r)-3-hydroxy-4-[[3-[(2-mercaptoethyl)amino]-3-oxopropyl]amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutyl]oxy]phosphinyl]oxy]phosphinyl]-, 3'-(dihydrogen phosphate), sodium salt(1:1)

adenosine, 5'-o-[hydroxy[[hydroxy[[(3r)-3-hydroxy-4-[[3-[(2-mercaptoethyl)amino]-3-oxopropyl]amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutyl]oxy]phosphinyl]oxy]phosphinyl]-, 3'-(dihydrogen phosphate), sodium salt(1:1)