3-[(4-ethoxyphenyl)imino]-1H-indol-2-one

3-[(4-ethoxyphenyl)imino]-1H-indol-2-one