2-((2-Chloro-4-((4-nitrophenyl)azo)phenyl)amino)ethanol

2-((2-Chloro-4-((4-nitrophenyl)azo)phenyl)amino)ethanol