1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methylbenzene

1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methylbenzene