(Bis((trifluoromethyl)sulfonyl)methyl)benzene

(Bis((trifluoromethyl)sulfonyl)methyl)benzene