2-(4-ethoxyphenyl)-3-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyrazine 1,4-dioxide

2-(4-ethoxyphenyl)-3-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyrazine 1,4-dioxide