methyl((phenylmethylene)amino)benzoate

methyl((phenylmethylene)amino)benzoate